Terms of use

Terms of use

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de delaware website (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van alle onderdelen van alle websites (ook de mobiele), (hierna samen aangeduid als de “Website”), gecreëerd  door delaware Consulting CV, met maatschappelijke zetel te Kapel ter Bede 86, 8500 Kortrijk (België) (hierna “delaware” genoemd). Een gebruiker is eenieder die zich toegang verschaft tot de Websites (hierna “Gebruiker”). 

Voor bepaalde producten en/of diensten die worden aangeboden via de Website gelden bijzondere voorwaarden (hierna “Bijzondere Voorwaarden”). Indien de Bijzondere Voorwaarden afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden dan primeren die Bijzondere Voorwaarden. 

Door het gebruik van de Website, aanvaardt de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden hierop van toepassing en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Indien hij niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, dient hij zich te onthouden van ieder gebruik van de Website. 

Bij overtreding van de Gebruiksvoorwaarden, behoudt delaware zich het recht voor om de toegang tot de Website te weigeren, onverminderd het recht van delaware of iedere derde partij om schadevergoeding te vorderen voor alle directe en indirecte schade die zij ten gevolge van de overtreding zou leiden. 

Delaware behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande kennisgeving, volledig of gedeeltelijk aan te passen. Het is dan ook aangewezen om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om zo op de hoogte te zijn van de meest recente versie. 


Gebruik van de Website

Op voorwaarde dat de Gebruiker volledig voldoet aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, verstrekt delaware aan de Gebruiker van de Website een niet-exclusieve, onoverdraagbare licentie, voor onbepaalde termijn om de inhoud van de Website te downloaden met als enig doel de inhoud ervan weer te geven op één enkele computer voor informationele doeleinden. Deze licentie kan echter op elk ogenblik herroepen worden, zonder opgave van enige reden. De Gebruiker mag één kopie van de inhoud op de Website uitprinten, voor eigen informationeel gebruik en zonder dat enige wijziging wordt toegebracht aan de inhoud.

De Gebruikers verbinden er zich toe geen daden te zullen stellen die de Website vernietigen of de goede werking ervan verstoren. Bij misbruik of oneigenlijk gebruik kan delaware de toegang van de Gebruiker tot de Website schorsen en/of opheffen zonder ingebrekestelling of verwittiging.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op de Website behoren te allen tijde toe aan delaware en/of haar licentiegevers. De Website vormt een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd. Ook de teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de Website zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of welke andere exploitatievorm ook van het geheel of een deel van de Website onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaande schriftelijke toestemming van delaware. Elke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

De benamingen, logos en andere tekens die op de Website worden gebruikt (onder andere maar niet beperkt tot het logo en de naam van delaware Consulting) zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van delaware.


Aansprakelijkheid

Deze Website (met inbegrip van de inhoud of andere delen ervan) bevat uitsluitend algemene informatie en delaware verleent geen professionele diensten of advies via de Website. Voordat u beslissingen neemt of stappen onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw financiën of bedrijf, dient u een delaware consultant of een andere gekwalificeerde professionele consultant te raadplegen.

De hierin vermelde beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet alleen voor delaware, maar ook voor elke andere entiteit binnen de delaware groep van ondernemingen, alsook voor onze en hun respectievelijke personeelsleden.

De Website wordt aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt en delaware geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de Website, noch uitdrukkelijk, noch impliciet. Onverminderd het voorgaande garanderen wij niet dat de Website veilig, foutvrij, nauwkeurig, vrij van virussen of kwaadaardige code is, of dat de Website aan bepaalde functionele- of kwaliteitscriteria voldoet. 

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan delaware op geen enkele wijze (contractueel of buitencontractueel) aansprakelijk worden gesteld voor eender welk verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel, immaterieel of nog anders) die voortvloeit uit:

  • de inhoud van de Website. Delaware garandeert noch de juistheid, de toereikendheid of de volledigheid van de informatie die zich op de Website bevindt. De informatie op de Website, inclusief deze omtrent door delaware aangeboden producten en diensten, kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

 

Delaware besteedt de nodige zorg aan de creatie, de bijwerking en het onderhoud van de Website. Indien de Gebruiker toch vaststelt dat de Website onjuiste of achterhaalde informatie bevat, of dat hij meent dat één van zijn (intellectuele of andere) rechten geschonden zijn, wordt hem gevraagd om dit te melden aan delaware, met daarbij een beschrijving en de juiste plaats van de onwettige inhoud alsook de reden waarom deze inhoud volgens hem moet worden gewijzigd of verwijderd;

  • het gebruik dat van de Website wordt gemaakt;
  • de veiligheid van de Website. Dit geldt onder meer, zonder beperking, voor eventuele schade aangebracht door virussen, fouten en computerfraude;
  • de toegankelijkheid en/of beschikbaarheid van de Website. Delaware garandeert niet dat alle functies van de Website steeds, via technische middelen, zonder fout of onderbreking beschikbaar zullen zijn of dat fouten of onderbrekingen onmiddellijk hersteld zullen worden. Delaware kan bovendien op elk moment en zonder voorafgaandelijke kennisgeving de toegang tot de Website weigeren of stopzetten.

De hierboven vermelde beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid van delaware gelden voor zover dit mogelijk is op grond van het toepasselijke recht, en in elk geval niet in geval van opzet of zware fout van delaware.


Privacy en cookies

Voor meer informatie over hoe delaware persoonsgegevens verwerkt kan je hier het Privacybeleid van delaware raadplegen.

Voor meet informatie over hoe delaware gebruik maakt van cookies op de Website kan je hier het Cookiebeleid van delaware raadplegen.


Hyperlinks

Indien de Website hyperlinks bevat naar websites die niet beheerd worden door delaware, is delaware niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere websites. De aanwezigheid van dergelijke links houdt geen enkele goedkeuring in van delaware, noch betekent dit dat enige band zou bestaan met de beheerders ervan.


Overige


Ongeldigheid van een bepaling

De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid of enige Bijzondere Voorwaarden geeft geen aanleiding tot de nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van het geheel ervan. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-uitvoerbaar is, zal als ongeschreven worden beschouwd, terwijl de overige bepalingen onverminderd blijven gelden. De ongeldig verklaarde bepaling zal dan worden vervangen door een andere bepaling die het dichtst aansluit bij de onderliggende bedoeling van de ongeldig verklaarde bepaling. 


Afstand van recht

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid of enige Bijzondere Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de desbetreffende voorwaarden voortvloeit.


Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden

Delaware kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen wanneer zij hiervoor een geldige reden heeft, bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan wijzigende wetgeving en/of technologieën. In zo’n geval zal delaware de herziene versie onder de link “Gebruiksvoorwaarden” op de Website te plaatsen (d.w.z. de webpagina waarop u zich nu bevindt) of elders op deze Website te plaatsen. Zo’n herziene versie treedt onmiddellijk in werking na plaatsing op de Website, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van herziene versies van de Gebruiksvoorwaarden door deze webpagina regelmatig te controleren. 


Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wetgeving is van toepassing op de Website. De rechtbanken van Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website.