Privacy Statement

Privacy Statement

Privacyverklaring

1 delaware en uw privacy

In deze Privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens door delaware.

Delaware Consulting CV (“delaware”, “wij” of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy. Wij streven ernaar uw Persoonsgegevens op een rechtmatige, passende en transparante manier te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de "AVG") en eventuele nationale wetgeving die op grond van de AVG is aangenomen. Met deze Privacyverklaring willen wij dit engagement benadrukken.

Gelieve de tijd te nemen om deze Privacyverklaring door te nemen en beter te begrijpen welke categorieën van uw Persoonsgegevens delaware verwerkt. Ook leggen wij uit op welke rechtsgrond delaware uw Persoonsgegevens verwerkt, voor welke specifieke doeleinden en aan wie wij deze gegevens doorgeven.

Deze Privacyverklaring bevat ook een beschrijving van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen (bepaalde) verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren, en legt uit hoe u deze rechten kunt uitoefenen overeenkomstig de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek tot ons richten door contact met ons op te nemen via privacy@delaware.pro

 

2 Wat is het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring en voor wie is ze bedoeld?

Delaware is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kapel ter Bede 86, 8500 Kortrijk, België, ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0479.117.543.

In alle situaties die in deze Privacyverklaring worden beschreven, zal delaware uw Persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke. Dat wil zeggen dat wij de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van deze Persoonsgegevens bepalen; met andere woorden dat wij het ‘hoe’ en het ‘waarom’ ervan bepalen.

Deze Privacyverklaring is bedoeld voor alle bezoekers van de delaware website, alle (potentiële) sollicitanten alsook voor alle (potentiële) dienstverleners en klanten van delaware.   

Voor het doel van deze Privacyverklaring verstaan we onder een met delaware Verbonden Onderneming elke andere entiteit die zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van, of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met delaware. In deze definitie wordt onder "zeggenschap" verstaan de directe of indirecte macht om de zaken van een entiteit te sturen via ten minste 40% van de aandelen, stemrechten, deelnemingen of economische belangen in die entiteit.

Wanneer u het sub-domein bezoekt van een bepaalde met delaware Verbonden Onderneming (bijvoorbeeld het sub-domein van Delaware Frankrijk), zal delaware uw Persoonsgegevens doorgeven aan de met delaware Verbonden Onderneming in kwestie, dewelke uw Persoonsgegevens dan ook zal verwerken als verantwoordelijke voor de verwerking. Die verwerking zal ofwel plaatsvinden in overeenstemming met hetgeen beschreven wordt in deze Privacyverklaring ofwel, indien van toepassing, in overeenstemming met een afzonderlijke Privacyverklaring die beschikbaar gesteld wordt op het sub-domein van de met delaware Verbonden Onderneming in kwestie. 

Voor het doel van deze Privacyverklaring verstaan we onder de term Gegevensbeschermingswetgeving de Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG"), alsook enige andere wetgeving en/of regulering die ingevoerd is op basis van de AVG en de e-Privacy wetgeving, of die deze of één van deze ten uitvoer brengt, wijzigt, vervangt of consolideert en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en privacy.

Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw foto, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw bankrekeningnummer, etc.

Onder verwerking wordt verstaan een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot (een geheel van) Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.


3 Wanneer en waarom verwerken wij uw Persoonsgegevens?

3.1 Bij uw bezoek van de website  

Wanneer u de website van delaware bezoekt verzamelen wij een beperkt aantal Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het beheer en het functioneren van de website. Met uw toestemming verzamelen wij ook andere Persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het optimaliseren van de gebruikerservaring op onze website of voor analytische en statistische doeleinden.

Wij vragen u dan ook om onze Cookieverklaring te lezen wanneer u onze website bezoekt. De Cookieverklaring legt uit wat cookies zijn, welke cookies delaware gebruikt en hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Onze Cookieverklaring is steeds terug te vinden op onze website.

 

3.2 Voor de organisatie van fysieke en virtuele evenementen 

Van tijd tot tijd organiseert delaware fysieke en virtuele evenementen, zoals bijvoorbeeld fysieke seminaries of studiedagen en online webinars, waarvoor u zich ofwel kan inschrijven via een daarvoor bestemd formulier op de website, ofwel door het sturen van een e-mail naar events@delaware.pro of via enige andere inschrijvingswijze. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op de organisatie en het beheer van het evenement, en om u verdere noodzakelijke informatie hierover te kunnen meedelen.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Bedrijfsnaam, Telefoonnummer, E-mailadres, functie

Rechtstreeks van u bij inschrijving

Noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van delaware als organisator van een evenement

 • Derde partijen die ondersteuning bieden om evenementen te organiseren 
 • IT-dienstverleners 

 

3.3 Downloaden van e-books en ander online marketing materiaal

Van tijd tot tijd stelt delaware online marketing materiaal, waaronder e-books, ter beschikking om te downloaden via haar website. Wanneer u ervoor kiest om dit online marketing materiaal te downloaden, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken voor marketing doeleinden, waaronder het u bezorgen van het materiaal in kwestie, alsook eventueel voor statistische en analytische doeleinden.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Bedrijfsnaam, E-mailadres, Telefoonnummer 

Rechtstreeks van u via het formulier voor het downloaden van de e-book of het ander materiaal

Uw uitdrukkelijke toestemming

IT dienstverleners 

 

3.4 Direct marketing

Als u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie, kunnen wij, van tijd tot tijd, contact met u opnemen met informatie over onze diensten en producten en nieuwste aanbiedingen en uw Persoonsgegevens voor dit doel verwerken. Wanneer u hiervoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven kunnen ook met delaware Verbonden Ondernemingen u voor dit doel contacteren.

Als u niet langer onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie wilt ontvangen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar privacy@delaware.pro. U kunt zich ook afmelden voor onze marketing e-mails door te klikken op de afmeldingslink in de e-mails die u worden toegestuurd.


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Bedrijfsnaam, Functie, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesses

Rechtstreeks van u via de delaware website of via e-mail 

Uw uitdrukkelijke toestemming

 • Marketing dienstverleners 
 • IT dienstverleners met delaware Verbonden Ondernemingen


 

3.5 Wanneer u ons contacteert

De delaware website bevat verschillende formulieren via dewelke u delaware kan contacteren, telkens voor verschillende doeleinden. In de secties hieronder vindt u voor de verschillende soorten contactformulieren meer informatie over hoe delaware uw Persoonsgegevens verwerkt.


3.5.1 Via het algemene contactformulier

Mocht u een bepaalde vraag of verzoek hebben, of mocht u iets willen melden aan delaware of ergens op willen reageren, dan kan u ons contacteren via het algemene contactformulier op onze website. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op het beheren van de diverse verzoeken om informatie, inclusief voor het beantwoorden van uw vragen, het al dan niet inwilligen van een bepaald verzoek en de opvolging van uw reacties. Deze verwerking gebeurt ook met het oog op de planning van onze activiteiten.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Land, Bedrijf, Functie, interesses

Rechtstreeks van u via het contactformulier

Het is in het gerechtvaardigd belang van delaware als bedrijf om op een behoorlijke manier gevolg te kunnen geven aan de vragen, verzoeken, en/of eventuele klachten waarover delaware gecontacteerd wordt, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard.

 • IT dienstverleners 
 • De met delaware Verbonden Onderneming(en) waarop uw contactverzoek rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft 


 

3.5.2 Via het contactformulier voor pers

U kan delaware steeds contacteren met een persverzoek via het daartoe bestemde contactformulier voor pers. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op het beheer en de passende opvolging van uw persverzoek. 

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Land, Bedrijf, Functie

Rechtstreeks van u via het contactformulier

Het is in het gerechtvaardigd belang van delaware als bedrijf om op een behoorlijke manier gevolg te kunnen geven aan de vragen, verzoeken, en/of eventuele klachten waarover delaware via de pers gecontacteerd wordt.

 • IT Dienstverleners
 • De met delaware Verbonden Onderneming(en) waarop uw persverzoek rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft

 

3.5.3 Via een contactformulier gelinkt aan een specifieke dienst of product

delaware biedt u ook de mogelijkheid om rechtstreeks haar experten te contacteren wanneer u bijkomende informatie of een specifiek verzoek heeft omtrent een specifieke dienst of product. U kan dit doen via het daartoe bestemde contactformulier. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op het beheren van de diverse verzoeken om informatie, inclusief voor het beantwoorden van uw vragen, het al dan niet inwilligen van een bepaald verzoek en de opvolging van uw reacties. Deze verwerking gebeurt ook met het oog op de planning van onze activiteiten.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Land, Bedrijf, Functie, Interesses

Rechtstreeks van u via het contactformulier

Het is in het gerechtvaardigd belang van delaware als bedrijf om op een behoorlijke manier gevolg te kunnen geven aan de verzoeken om informatie met betrekking tot een bepaald product of een bepaalde dienst die delaware aanbiedt. 

 • IT Dienstverleners
 • De met delaware Verbonden Onderneming(en) waarop uw verzoek om informatie rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft 

3.6 Sociale media

Wij kunnen de Persoonsgegevens verwerken die we verkregen hebben via sociale mediaplatformen (waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter) wanneer iets delaware-gerelateerd is of aan delaware gericht is om (i) in eerste lijn een reactie te kunnen geven op vragen of klachten, (ii) toezicht te houden op onze online reputatie, (iii) de getuigenissen over delaware en onze diensten die u openbaar maakt, te integreren in onze interne en externe communicatie en (iv) om onze producten en/of diensten te verbeteren en opportuniteiten te identificeren waarop delaware zich kan focussen.

Bepaalde van onze webpagina’s op sociale media laten gebruikers toe om hun eigen materiaal te plaatsen. Gelieve te onthouden dat al het materiaal dat op onze sociale media wordt geplaatst toegankelijk is voor - en dus kan worden gezien door - het publiek. U bent dus best voorzichtig over het vrijgeven van bepaalde persoonlijke informatie zoals bv. financiële informatie of adresgegevens via zulke platformen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige actie genomen door derde personen wanneer u persoonlijke informatie plaatst op één van onze sociale media platformen, bijvoorbeeld Facebook of Instagram. We verwijzen ook naar de privacy- en cookieverklaringen van de door u gebruikte platformen.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Gebruikersnaam, E-mail adres en elk ander Persoonsgegeven dat relevant is voor de hierboven beschreven doeleinden en dat u beslist met ons te delen of dat u publiceert op sociale media

Rechtstreeks van u via publiek toegankelijke pagina's op sociale media

 

Het is in het gerechtvaardigd belang van delaware als bedrijf om de Persoonsgegevens waarvan u gekozen heeft deze aan ons te richten of dewelke u publiek bekend heeft gemaakt via sociale mediaplatformen te verwerken met het oog op de verbetering van de diensten, om zakelijke opportuniteiten te identificeren en om onze interne en externe communicatie te versterken, gelet op het feit dat wij er in dit verband steeds op toezien dat ook uw belangen worden gevrijwaard.

 • IT dienstverleners
 • De bestemmelingen van onze communicatie
 • De met delaware Verbonden Onderneming(en) waarop hetgeen u deelt op sociale media rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft

 

3.7 Wanneer u solliciteert voor een job bij delaware

Wanneer u solliciteert bij delaware, bijvoorbeeld via de delaware website of een website van een derde partij, zoals bijvoorbeeld LinkedIn, voor een vacature bij delaware, worden uw Persoonsgegevens verwerkt voor aanwervingsdoeleinden en voor de administratie en het beheer van onze (toekomstige) medewerkers. 

Indien uw sollicitatie niet succesvol is (bijvoorbeeld als de vacature al is ingevuld), worden uw Persoonsgegevens evenwel tot een periode van 12 maanden nadien worden bewaard door delaware. Na het verstrijken van deze periode zal u een e-mail ontvangen waarin u gevraagd wordt te kiezen of u uw Persoonsgegevens langer in het systeem wil laten staan of dat u uw Persoonsgegevens uit het systeem wil laten verwijderen. Indien u niet reageert binnen de 30 dagen, worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd in onze database. Dit proces herhaalt zich elk jaar zolang u beslist om in onze databank te blijven.

Indien uw sollicitatie succesvol is, ontvangt u een andere privacyverklaring.


3.7.1 Rekruteringsdoeleinden

In het kader van rekrutering verwerkt delaware uw Persoonsgegevens voor de volgende rekruteringsdoeleinden: rekrutering, administratie en beheer van (toekomstige) medewerkers. 


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Emailadres, Telefoonnummer, Land, Opleiding en studies, Geboortedatum, Professionele geschiedenis, Elk Persoonsgegeven dat u opneemt in het CV dat u meedeelt aan delaware, Elk Persoonsgegeven dat u opneemt in de motivatiebrief die u meedeelt aan delaware; Elk Persoonsgegeven dat u bijkomend vrijwillig aan delaware meedeelt; Elk Persoonsgegeven dat u openbaar meedeelt op sociale media (bijvoorbeeld op LinkedIn)

 • Rechtstreeks van u via het formulier voor sollicitaties op de delaware website;
 • Rechtstreeks van u via een formulier voor sollicitaties op LinkedIn;
 • Rechtstreeks van u via telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie;
 • Rechtstreeks van u tijdens sollicitatiegesprekken;
 • Rechtstreeks van u via sociale media, zoals bijvoorbeeld LinkedIn;
 • Onrechtstreeks via recruiters en headhunters
 • Uw uitdrukkelijke toestemming bij het indienen van uw sollicitatie;  
 • Noodzakelijk om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met delaware;  
 • de  gerechtvaardigde belangen van delaware, waaronder het nastreven van de commerciële activiteiten en doelstellingen, de naleving van de toepasselijke richtlijnen, normen en gedragscodes, de verbetering van de bedrijfsvoering en het dienstenaanbod van delaware, de bescherming van de activiteiten, aandeelhouders, werknemers en klanten van delaware, het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; en de analyse van de concurrentie op de markt.
 • Dienstverleners, om delaware in staat te stellen haar activiteiten en bedrijfsvoering te leveren, te ontwikkelen, te controleren en te verbeteren; 
 • Bedrijven of personen die u als sollicitant hebt opgegeven als referentie;
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen, zoals advocaten, notarissen of accountants, met het oog op de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan delaware onderworpen is en/of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

3.7.2 Doeleinden van naleving van wettelijke verplichtingen

In het kader van rekrutering verwerkt delaware uw Persoonsgegevens bovendien om te voldoen aan de wettelijke   en   reglementaire   verplichtingen die vereist zijn op grond van  de   geldende wetten, voorschriften of besluiten van de bevoegde nationale autoriteiten en andere overheidsorganen.  

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Land, Opleiding en studies, Geboortedatum, Professionele geschiedenis, Elk Persoonsgegeven dat u opneemt in het CV dat u meedeelt aan delaware, Elk Persoonsgegeven dat u opneemt in de motivatiebrief die u meedeelt aan delaware; Elk Persoonsgegeven dat u bijkomend vrijwillig aan delaware meedeelt

 • Rechtstreeks van u via het formulier voor sollicitaties op de delaware website;
 • Rechtstreeks van u via een formulier voor sollicitaties op LinkedIn;
 • Rechtstreeks van u via telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie;
 • Rechtstreeks van u tijdens sollicitatiegesprekken;
 • Onrechtstreeks via recruiters en headhunters

Noodzakelijk voor het naleven van wettelijke verplichtingen die vereist zijn vanwege delaware op grond van de geldende wetten, voorschriften of besluiten van de bevoegde nationale autoriteiten en andere overheidsorganen (zoals bijvoorbeeld verplichtingen op grond van de arbeids- en socialezekerheidswetgeving)

 • Dienstverleners, om delaware in staat te stellen haar activiteiten en bedrijfsvoering te leveren, te ontwikkelen, te controleren en te verbeteren; 
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen, zoals advocaten, notarissen of accountants, met het oog op de naleving van de  wettelijke verplichtingen waaraan delaware onderworpen is en/of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;  
 • Overheidsorganen, met het oog op de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan delaware is onderworpen en/of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen

 

3.8 Wanneer u een (potentiële) klant bent van delaware of een medewerker daarvan 

3.8.1 Verwerking door delaware als verwerkingsverantwoordelijke voor het beheer en de administratie van een bestaande of toekomstige klantenrelatie

Delaware verwerkt Persoonsgegevens van contactpersonen bij haar klanten voor zakelijke en administratieve doeleinden, waaronder met name (i) het beheer van de relatie met de (potentiële) klant; (ii) het indienen van projectvoorstellen bij de (potentiële) klant; (iii) de uitvoering van de overeenkomst met de klant of het nemen van maatregelen voorafgaand aan de sluiting van deze overeenkomst; (iv) het beschermen van de economische belangen van delaware en zorgen voor naleving en rapportage (zoals het naleven van onze geldende beleidslijnen en wettelijke verplichtingen, het beheer van vermeende gevallen van wangedrag of fraude, het uitvoeren van audits en de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; (v) het beheren van fusies en overnames waarbij delaware betrokken is; (vi) het archiveren en bijhouden van gegevens; (vii) doeleinden van facturatie. 

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Land, Bedrijf, Functie; Elk ander Persoonsgegeven dat u ons vrijwillig meedeelt

 • Rechtstreeks van u via e-mail, telefoon, de delaware website of in andere communicatie; 
 • Onrechtstreeks via de klant waarbij u medewerker bent

 

Het is in het gerechtvaardigd belang van delaware als bedrijf om op een behoorlijke manier aan klantenwerving, klantenadministratie en klantenbeheer te kunnen doen, alsook om op een behoorlijke manier gevolg te kunnen geven aan de overeenkomsten die zij met haar klanten heeft afgesloten 

 • IT Dienstverleners
 • De met delaware Verbonden Onderneming(en) met wie u, of het bedrijf waarvoor u werkt, als (potentiële) klant een zakelijke of administratieve relatie heeft 

 

3.8.2 Verwerking door delaware als verwerkingsverantwoordelijke voor marketingdoeleinden

Delaware verwerkt Persoonsgegevens van contactpersonen bij haar bestaande klanten, op voorwaarde dat deze Persoonsgegevens rechtstreeks van deze contactpersonen werden verkregen, voor het aanbieden van gelijkaardige producten en diensten van delaware als deze die de klant al eerder had afgenomen van delaware. 

U heeft het recht om, zonder kosten en zonder opgave van een reden, aan ons kenbaar te maken dat u geen marketingcommunicatie meer wil ontvangen. Als u niet langer onze nieuwsbrieven of marketingcommunicatie wilt ontvangen, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar privacy@delaware.pro. U kunt zich ook afmelden voor onze marketing e-mails door te klikken op de afmeldingslink in de e-mails die u worden toegestuurd.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van Persoonsgegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Land, Bedrijf, Functie; Elk ander Persoonsgegeven dat u ons vrijwillig meedeelt

 • Rechtstreeks van u in het kader van de verkoop van een product of een dienst 

Het is in het gerechtvaardigd belang van delaware als bedrijf om aan marketing te kunnen doen ten aanzien van haar bestaande klanten. 

 • IT Dienstverleners
 • Marketingdienstverleners
 • De met delaware Verbonden Onderneming(en) met wie u, of het bedrijf waarvoor u werkt, als (potentiële) klant een zakelijke of administratieve relatie heeft 

 

3.9 Wanneer u een leverancier bent van delaware of een medewerker daarvan

Delaware verwerkt Persoonsgegevens van contactpersonen bij haar leveranciers voor zakelijke en administratieve doeleinden, waaronder met name (i) het beheer van de relatie met de (potentiële) leverancier; (ii) de uitvoering van de overeenkomst met de leverancier of het nemen van maatregelen voorafgaand aan de sluiting van deze overeenkomst; (iii) het beschermen van de economische belangen van delaware en zorgen voor naleving en rapportage (zoals het naleven van onze geldende beleidslijnen en wettelijke verplichtingen, het beheer van vermeende gevallen van wangedrag of fraude, het uitvoeren van audits en de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; (iv) het beheren van fusies en overnames waarbij delaware betrokken is; (v) het archiveren en bijhouden van gegevens; (vi) doeleinden van facturatie. 


Categorieën van verwerkte gegevens

Bron van de gegevens

Rechtmatige grond voor verwerking

Ontvangers van gegevens

Voornaam, Familienaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Land, Bedrijf, Functie; Elk ander Persoonsgegeven dat u ons vrijwillig meedeelt

 • Rechtstreeks van u via e-mail, telefoon, de delaware website of in andere communicatie; 
 • Onrechtstreeks via de klant waarbij u medewerker bent

 

Het is in het gerechtvaardigd belang van delaware als bedrijf om op een behoorlijke manier aan klantenwerving, klantenadministratie en klantenbeheer te kunnen doen, alsook om op een behoorlijke manier gevolg te kunnen geven aan de overeenkomsten die zij met haar klanten heeft afgesloten 

 • IT Dienstverleners
 • De met delaware Verbonden Onderneming(en) met wie u, of het bedrijf waarvoor u werkt, als (potentiële) klant een zakelijke of administratieve relatie heeft 

 

4 Hoe worden uw Persoonsgegevens gedeeld met derden?

We delen enkel informatie en maken informatie enkel bekend, inclusief aan derden, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Uw Persoonsgegevens zullen daarnaast ook gedeeld worden met overheidsinstanties en/of politiebeambten wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, wanneer zulks wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de juridische bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

5 Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

Voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring zullen uw gegevens doorgaans bewaard worden binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") en zullen zij slechts doorgegeven worden buiten de EER naar een land of naar landen waarvan de Europese Commissie erkend heeft dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden. In het geval dat uw gegevens toch zouden worden doorgegeven naar of bewaard zouden worden in een land buiten de EER dat niet erkend is een passend beschermingsniveau te bieden, zal delaware passende veiligheidsmaatregelen nemen om te garanderen dat de doorgifte voldoet aan de vereisten van de Gegevensbeschermingswetgeving.

Als u meer informatie wenst over hoe delaware het bovenstaande toepast in verband met uw Persoonsgegevens kan u ons contacteren via privacy@delaware.pro

 

6 Hoe lang zullen we uw Persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig om de verwerkingsactiviteiten zoals opgesomd in deze Privacyverklaring te vervullen, zo lang als u op een andere manier werd meegedeeld of zo lang als toegelaten door de toepasselijke wetgeving.

 

7 Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

Wanneer delaware uw Persoonsgegevens verwerkt, kent de Gegevensbeschermingswetgeving u verschillende rechten toe. Behoudens wettelijke uitzonderingen kan u deze in principe kosteloos uitoefenen. Deze rechten kunnen beperkt worden, bijvoorbeeld wanneer het voldoen aan een verzoek Persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of wanneer u ons vraagt om informatie te wissen waarvan we wettelijk verplicht zijn die te bewaren of die we bewaren op basis van onze gerechtvaardigd belangen. Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met ons via privacy@delaware.pro of per post op het volgende adres: Delaware Consulting, ter attentie van de Privacy Coördinator, Kapel ter Bede 86, 8500 Kortrijk, België. 

Als u ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum 3 maanden in totaal), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Wij vragen u om ervoor te zorgen dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wilt uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) u de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Mocht u nog onbeantwoorde bezorgdheden hebben, heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. We moedigen u natuurlijk aan om in eerste instantie naar ons te komen maar in de mate dat dit recht op u van toepassing is bent u gerechtigd om rechtstreeks bij de toezichthoudende autoriteit te klagen.


7.1 Recht op inzage en verbetering van uw Persoonsgegevens

U hebt het recht van inzage, evaluatie en rectificatie van uw Persoonsgegevens. U bent mogelijks gerechtigd om ons om een kopie te vragen van uw informatie, om deze te evalueren en/of te verbeteren. Indien u informatie wil rechtzetten zoals uw naam, e-mailadres, adres en/of enige andere gegevens of voorkeuren, kan u dit gemakkelijk doen door ons te contacteren via privacy@delaware.pro. U mag ons bovendien vragen om een kopie van de Persoonsgegevens die wij verwerken, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.


7.2 Recht van bezwaar

Onder bepaalde omstandigheden, beschreven in de Gegevensbeschermingswetgeving, mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, onder andere wanneer uw Persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, alsook mogelijks vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen wanneer delaware uw Persoonsgegevens verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van delaware of van een derde. 


7.3 Recht op intrekking van uw toestemming

Overal waar we vertrouwen op uw toestemming zal u er op elk moment en op eigen initiatief voor kunnen kiezen om die toestemming in te trekken door ons te contacteren via privacy@delaware.pro. Het intrekken van uw toestemming zal de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór die intrekking niet aantasten.


7.4 Recht op het beperken van de bewerking

Onder bepaalde omstandigheden, beschreven in de Gegevensbeschermingswetgeving, mag u ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist. In zulk geval zullen we de verwerking beperken tot we in staat zijn om de juistheid van uw gegevens te controleren.


7.5 Recht op verwijdering

In overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving heeft u het recht op de verwijdering van uw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zoals beschreven in deze Privacyverklaring, in het geval deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden voor welke de gegevens initieel verzameld of verwerkt zijn, of in het geval u uw toestemming hebt ingetrokken of u bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking beschreven in deze Privacyverklaring en geen enkele andere grondslag voor verwerking aanwezig is. Indien u wenst dat uw Persoonsgegevens gewist worden, kan u een verzoek indienen via privacy@delaware.pro


7.6 Recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens

Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt verricht via geautomatiseerde processen en gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, hebt u het recht om de Persoonsgegevens die over u verwerkt worden te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere dienstverlener.


8 Is deze Privacyverklaring van toepassing op websites van derden?

Wanneer u op een link klikt van een website van een derde partij, zal u naar een website geleid worden waarover wij geen controle hebben en zal onze Privacyverklaring niet meer van toepassing zijn. Uw surfgedrag en interactie op elke andere website is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en privacy- en andere verklaringen van zulke websites van derden. We raden u aan de privacyverklaringen van andere websites aandachtig te lezen. Delaware is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op of de inhoud van de websites van derden.

 

9 Wat gebeurt er als delaware deze Privacyverklaring wijzigt?

Delaware behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen en bij te werken wanneer dat nodig is. Wanneer dit een fundamentele wijziging van de verwerking met zich meebrengt of wanneer de wijzigingen relevant zijn voor de aard van de verwerking of relevant zijn voor u en uw gegevensbeschermingsrechten beïnvloeden zullen wij uw aandacht hierop vestigen. De laatste versie van deze Privacyverklaring is altijd te vinden op www.delaware.pro/privacy.

 

10 Hoe kunt u contact opnemen met delaware?

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten heeft over deze Privacyverklaring of de verwerking van uw Persoonsgegevens door delaware, kunt u ook contact opnemen met de Privacy Coördinator van delaware:

 • ofwel per post op het volgende adres: 

Delaware Consulting 

ter attentie van de Privacy Coördinator

Kapel ter Bede 86

8500 Kortrijk, België