Terms of use

Terms of use

Általános szerződési feltételek

1 Általános

A jelen Általános szerződési feltételek a delaware weboldal használatára (a továbbiakban: „Használati feltételek”), valamint a Delaware Consulting CV vállalat (székhelye: Kapel ter Bede 86, 8500 Kortrijk, Belgium) (a továbbiakban: „delaware”) által létrehozott valamennyi weboldal (beleértve a mobil weboldalakat is) (a továbbiakban együttesen: „Weboldal”) és azok részeinek a használatára vonatkoznak. Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki hozzáfér a Weboldalakhoz (a továbbiakban: „Felhasználó”). 

A Weboldalon keresztül kínált egyes termékekre és/vagy szolgáltatásokra különleges feltételek vonatkoznak (lásd alább a „Különleges feltételek” című részt). Amennyiben a Különleges feltételek eltérnek a jelen Általános szerződési feltételektől, a Különleges feltételek az irányadóak. 

A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a rá vonatkozó Általános szerződési feltételeket, és vállalja azok betartását. Ha nem fogadja el az Általános szerződési feltételeket, el kell tekintenie a Weboldal használatától. 

Az Általános szerződési feltételek megsértése esetén a Delaware fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Weboldalhoz való hozzáférést, ez azonban nem korlátozza a delaware vagy bármely harmadik fél azon jogát, hogy kártérítést követeljen a jogsértés következtében felmerült közvetlen és közvetett veszteségekért. 

A delaware fenntartja a jogot, hogy az Általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Ezért ajánlatos rendszeresen áttekinteni a jelen Általános szerződési feltételeket, mindig naprakészen ismerje a legfrissebb változatot. 


2 A Weboldal használata

Feltéve, hogy a Felhasználó teljes mértékben betartja a jelen Általános szerződési feltételek rendelkezéseit, a delaware nem kizárólagos, nem átruházható, határozatlan időre szóló engedélyt ad a Weboldal Felhasználójának a Weboldal tartalmának letöltésére, kizárólag azzal a céllal, hogy azt egyetlen számítógépen információs céllal megjelenítse. Ez az engedély azonban bármikor, indoklás nélkül visszavonható. A Felhasználó a tartalom megváltoztatása nélkül, saját információs célú felhasználásra kinyomtathatja a Weboldal tartalmának egy példányát, .

A Felhasználók vállalják, hogy nem követnek el olyan cselekményeket, amelynek hatására a Weboldalt megsemmisül vagy megzavarja annak megfelelő működését. Visszaélés vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a delaware jogosult a Felhasználó weboldalhoz való hozzáférését előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni és/vagy megszüntetni.


3 Szellemi tulajdonjogok

A Weboldalra vonatkozó valamennyi márka, szerzői jog, szabadalom, szellemi és egyéb tulajdon mindenkor a delaware és/vagy licenceseinek tulajdonát képezi. A Weboldal szerzői jogi védelem alatt álló műnek minősül. A Weboldal szövegei, elrendezései, rajzai, fotói, filmjei, grafikái és egyéb elemei szintén szerzői jogi védelem alatt állnak. A delaware előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Weboldal egészének vagy bármely részének bármilyen formában és bármilyen eszközzel – például elektronikus, mechanikus vagy egyéb eszközökkel – történő másolása, adaptálása, módosítása, fordítása, rendezése, nyilvános közzététele, bérbeadása vagy bármilyen más formában történő hasznosítása szigorúan tilos. E jogok bármilyen megsértése büntető- vagy polgárjogi felelősségre vonást eredményezhet.

A Weboldalon használt megnevezések, logók és egyéb jelek (ideértve, de nem kizárólagosan a logót és a Delaware Consulting nevét) törvény által védett márkák és/vagy kereskedelmi nevek. A delaware előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ezek vagy a hasonló jelek használata szigorúan tilos.


4 Felelősség

Ez a Weboldal (ideértve annak tartalmát vagy egyéb részeit) kizárólag általános információkat tartalmaz, és a Delaware nem nyújt szakmai szolgáltatásokat vagy tanácsadást a Weboldalon keresztül. Mielőtt bármilyen döntést hozna, vagy bármilyen olyan lépést tenne, amely hatással lehet a pénzügyeire vagy vállalkozására, konzultáljon a delaware tanácsadójával vagy más képzett szakemberrel.

Az itt meghatározott felelősségi korlátozások és/vagy kizárások nem csak a delaware vállalatra, hanem a delaware vállalatcsoporton belüli bármely más szervezetre, valamint a saját alkalmazottakra és az egyéb szervezetek alkalmazottaira is vonatkoznak.

A Weboldalt a jelen formájában biztosítjuk, és a delaware nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Weboldal tekintetében. A fentiek sérelme nélkül nem garantáljuk, hogy a Weboldal biztonságos, hibamentes, pontos, vírusoktól vagy rosszindulatú kódoktól mentes, sem azt, hogy megfelel bármely meghatározott funkcionális vagy minőségi kritériumnak. 

A szándékos és/vagy kötelező jogi rendelkezések kivételével a Delaware semmilyen (szerződéses vagy szerződésen kívüli) módon nem vonható felelősségre az alábbiakból eredő (közvetlen, közvetett, anyagi, nem anyagi vagy egyéb) veszteségekért vagy károkért:

  • a Weboldal tartalma. A delaware nem garantálja a Weboldalon található információk pontosságát, megfelelőségét vagy teljességét. A Weboldalon található információk, beleértve a delaware által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat is, előzetes értesítés nélkül változhatnak.

 

A delaware kellő gondossággal jár el a Weboldal létrehozása, frissítése és karbantartása során. Ha a Felhasználó mégis úgy találja, hogy a Weboldal helytelen vagy elavult információkat tartalmaz, vagy úgy véli, hogy valamely (szellemi vagy egyéb) jogát megsértették, kérjük, hogy ezt jelezze a delaware vállalatnak, megadva a jogellenes tartalom leírását és pontos helyét, valamint azt az okot, amiért úgy véli, hogy ezt a tartalmat meg kell változtatni vagy el kell távolítani;

  • a Weboldal használata;
  • a Weboldal biztonsága. Ez korlátozás nélkül magában foglalja a vírusok, a hibák és a számítógépes csalások által okozott károkat; 
  • a Weboldal elérhetősége és/vagy rendelkezésre állása. A delaware nem garantálja, hogy a Weboldal minden funkciója – technikai szempontból – bármikor hiba vagy megszakítás nélkül elérhető lesz, illetve hogy az esetleges hibák vagy megszakítások azonnal kijavításra kerülnek. A delaware bármikor és értesítés nélkül megtagadhatja vagy megszüntetheti a Weboldalhoz való hozzáférést.

A delaware felelősségének fent említett korlátozásai és/vagy kizárásai az alkalmazandó jog szerinti lehető legnagyobb mértékben kell alkalmazni, de semmiképpen sem a delaware szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén.


5 Adatvédelem és Cookie-k

Ha további információkra van szüksége azt illetően, hogy a delaware hogyan kezeli a személyes adatokat, tekintse meg a delaware itt elérhető Adatvédelmi szabályzatát.

Ha további információkra van szüksége azt illetően, hogy a delaware hogyan használja a cookie-kat a weboldalon, tekintse meg a delaware itt elérhető Cookie-kra vonatkozó irányelveit.


6 Hivatkozások

Amennyiben a Weboldal olyan weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyeket nem a delaware kezel, a delaware nem vállal felelősséget a hivatkozásokért, az ott található tartalomért vagy e weboldalak meglétéért. Az ilyen hivatkozások jelenléte nem jelenti a delaware jóváhagyását, és nem jelent semmilyen kapcsolatot az üzemeltetőikkel.


7 Egyéb rendelkezések

7.1 A rendelkezés érvénytelensége

Az Általános szerződési feltételek, az Adatvédelmi szabályzat, a Cookie-kra vonatkozó irányelvek vagy bármely Különleges feltétel egy vagy több rendelkezésének semmissége, érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem eredményezi az Általános szerződési feltételek egészének semmisségét, érvénytelenségét vagy végrehajthatatlanságát. Bármely részben vagy egészben semmis, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés semmisnek tekintendő, míg a többi rendelkezés teljes mértékben hatályban marad. Az érvénytelenített rendelkezést ezután egy másik rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legjobban megközelíti az érvénytelenített rendelkezés mögöttes szándékát. 


7.2 Jogról való lemondás

Az Általános szerződési feltételekből, az Adatvédelmi szabályzatból, a Cookie-kra vonatkozó irányelvekből vagy bármely Különleges feltételből eredő jog gyakorlásának elmulasztása vagy késedelme nem tekinthető az említett jogról való lemondásnak. A jog gyakorlásának elmulasztása vagy részleges gyakorlása nem akadályozza az adott jog vagy a vonatkozó feltételekből eredő bármely más jog későbbi gyakorlását.


7.3 A jelen Általános szerződési feltételek módosításai

A Delaware bármikor módosíthatja a jelen Általános szerződési feltételeket, ha erre alapos oka van, például a változó jogszabályoknak és/vagy technológiáknak való megfelelés érdekében. Ilyen esetekben a delaware a módosított változatot az „Általános szerződési feltételek” hivatkozás alatt teszi közzé a Weboldalon (vagyis ezen a Weboldalon) vagy a Weboldalon máshol. Az ilyen módosított változatok a Weboldalon való közzétételt követően azonnal alkalmazandók, kivéve, ha kifejezetten annak ellenkezőjéről rendelkeznek. Az Ön felelőssége, hogy e weboldal rendszeres meglátogatásával naprakészen tájékozódjon a Használati feltételek bármely módosított változatáról. 


7.4 Alkalmazandó jog és az illetékes bíróság

A Weboldalra a belga jog irányadó. A Weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatos vitás ügyekben kizárólag a Kortrijk városában található bíróságok illetékesek.