QHSE: Dwarsliggers van digitale transformatie?

01 05 2024

In een wereld waarin organisaties snel moeten reageren op veranderende omstandigheden, richt onze collega Angelo Sahl zich op de essentie van digitale transformatie. In dit blog verkent hij de cruciale rol van QHSE - Quality, Health, Safety, and Environment - als fundamenten voor een veerkrachtige toekomst. Lees verder en ontdek hoe QHSE jouw organisatie kan versterken en wapenen tegen de uitdagingen van morgen.

Organisatorische veerkracht in de digitale toekomst

In eerdere blogs schreef onze collega Angelo Sahl al over de noodzaak om je organisatie zodanig te hervormen dat deze wendbaarder en weerbaarder wordt voor de toekomst. In deze blog neemt Angelo je mee in  vier focusgebieden die een steeds voornamere rol spelen om een waardevolle positie in de digitale economie te behouden:

  • Kwaliteit 
  • Gezondheid
  • Veiligheid 
  • Milieu 

Internationaal vaak aangeduid met: QHSE (Quality, Health, Safety and Environment).

QHSE illustreert hoe er binnen elke organisatiestructuur een steeds complexer informatiemodel ontstaat. In dit blog neemt Angelo je stap voor stap mee hoe QHSE kan bijdragen aan continue verbetering, mits correct geïmplementeerd. In veel organisaties is er een “QHSE-officer” aangesteld.  Voor de officers die al wat langer in het zadel zitten, heeft de steeds sneller veranderende digitale wereld behoorlijke impact.

QHSE: Wat MOET je ermee?

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu (QHSE) spelen al geruime tijd een rol in beleid en strategie van organisaties. Bij de ene organisatie wat meer en intensiever dan bij de andere. We zien echter een flinke en continue toename in regelgeving, richtlijnen en (maatschappelijke) verwachtingen, die QHSE steviger op de kaart zetten. “We zien dat klanten, personeel en zelfs ketenpartners QHSE steeds meer meewegen in hun keuzes voor een product, werkgever en leverancier.”, zegt Angelo, “Maar ook dat deze steeds directer verbonden zijn aan het succes van een organisatie.”

QHSE vormt een kader van richtlijnen, beleidsregels en meet-/evaluatiepunten, waarmee organisaties controle hebben op de kwaliteit van hun producten en diensten, maar ook op de gezondheid en veiligheid van haar werknemers en de impact van haar operaties op het milieu. “De verbondenheid van QHSE met continue verbetering wordt niet altijd voldoende op waarde geschat of komt door andere keuzes in het gedrang.” vertelt Angelo. “De situatie bij Boeing geeft een duidelijk beeld van de mogelijke gevolgen daar van.”

‘Onzichtbare’ katalysatoren van verandering

“Als we ons allereerst richten op “kwaliteit" (Q), zien we dat goed beleid op kwaliteit niet alleen richting geeft aan het technisch vernuft dat aangeschaft moet worden, maar ook de controle is op het borgen en verbeteren daarvan.” geeft Angelo aan. “Een gedegen implementatie ervan geeft een organisatie een voorsprong bij interne en externe audits en een helderder beeld van risicogebieden. Met vele meetpunten binnen het primaire proces en intelligente analyse wordt dit beleid ook continu getoetst en verbeterd. De beleving van klanten en medewerkers vult dat nog eens aan.”

Zo’n zelfde wisselwerking zien we ook bij gezondheid (H), veiligheid (S) en milieu (E). “Hier spelen tevens veel wijzigende en additionele wetten, richtlijnen en (maatschappelijke) normen een rol. Deze moeten telkens worden geïnterpreteerd en gewogen, misschien zelfs specifiek gemaakt worden. Hierdoor ontstaat een voortdurende stroom van (her)implementaties. Denk daarbij aan instructies, werkprocessen, assessments en rapporteringen (intern en extern).”

Al deze informatiesoorten hebben een afgestemde levenscyclus en kennen vaak verschillende versies binnen een organisatie (oude, herziene, in concept, meest actuele). “Op de werkvloer mag er nooit enige verwarring zijn over de geldende versie. Sterker nog, deze moet automatisch aangeboden worden, zonder gezocht te zijn. Beleid dat zo ingericht wordt, krijgt strategische waarde, maakt de organisatie ook meer wendbaar en weerbaar, en is daarmee ook een belangrijk instrument in de beeldvorming over een organisatie. In die beeldvorming leggen de ‘footprint’ van een organisatie, als ook lage incidentcijfers en de mate van psychologische veiligheid steeds meer gewicht in de schaal.” benadrukt Angelo.

Zonder een gedegen en gedragen visie over informatiehuishouding kan het inpassen en verbreden van informatiestromen als zand in de machine ervaren worden.
Angelo Sahl

Het informatie-ecosysteem van je organisatie

Naarmate het aantal informatiesoorten en -stromen groeit, als ook de onderlinge afhankelijkheid ervan, wordt het steeds crucialer om deze effectief te beheren en flexibel in te richten om veranderingen soepel, snel en adequeaat door te kunnen voeren.

Het informatie-ecosysteem moet hierop ingericht zijn. Voor allerlei functionele informatiestromen zijn er specifieke puntoplossingen in de markt verkrijgbaar met afgestemde functionaliteiten en features. De kunst is echter om een evenwichtig landschap te creëren, waarin informatiesilo’s tot het verleden behoren en informatie zonder wrijving door de systemen stroomt via gestandaardiseerde integraties. Vaak zien we nog redundante functionaliteiten in zo’n informatielandschap en is de juiste informatie onvoldoende vindbaar of eenvoudig bereikbaar en lijken hogere doelen niet bereikbaar. Angelo: “Zonder een gedegen en gedragen visie over informatiehuishouding kan het inpassen en verbreden van informatiestromen als zand in de machine ervaren worden.”

De QHSE-informatiestromen gaan dwars door de gehele organisatie, haken in op allerlei processen en weven zich door tal van informatiestromen. Ze vormen een treffend voorbeeld van hoe het mes aan twee kanten snijdt. Met de juiste visie en aanpak bevorderen ze de gewenste mindset met betrekking tot de waarde van informatie en het bereiken van hogere doelen. Tegelijkertijd heeft QHSE in meerdere opzichten een positief effect op het imago van je organisatie.

Meer informatie?

Wil je ontdekken hoe jouw organisatie de vruchten kan plukken van gestroomlijnde informatiestromen? We vertellen je er graag meer over.

Gerelateerde content